فرایند چاپ و نشر کتاب بین المللی

فرایند چاپ و نشر کتاب به صورت بین المللی و قراردادن کتاب در آمازون به شرح جدول زیر خواهد بود. جهت آگاهی از فرایند نشر بین المللی می توانید فرم های زیر را به نشانی ایمیل درج شده ارسال نمایید.

فرم اولیه اطلاعات مربوط به آغاز فرایند نشر بین المللی دانلود

چک لیست اطلاعات مورد نیاز برای فرایند نشر بین المللی دانلود

ارسال فرم و اطلاعات مربوطه به آدرس پست الکترونیک

Info@bizsib.com

و یا به

تلگرام : ۱۴۰۸۹۸۸۲۳۰۰+